Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

   Fællesskolen Hammelev Sct. Severin    

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • 5798005223009
 • Sct.Severin afd. Moltrupvej 3 6100 Haderslev, Hammelev afd. Erik Eriksens Vej 7 6500 Vojens

Profil

Pædagogiske principper

 
Værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt:
Målsætning for pædagogisk virke på Fællesskolen Hammelev Sct. Severin:
 
Skolen skal være et godt og trygt lære- og værested for alle elever uanset forskellighed. Tillid og åbenhed skal præge al samvær i skolen.
Gennem helhed og sammenhæng i skolens daglige virke søges skabt rammer og vilkår for den enkelte elevs alsidige udvikling inden for fællesskabets muligheder.
I arbejdet med eleverne prioriteres følgende højt:
 • læring af grundlæggende almene kundskaber og færdigheder i de musiske og de bogligt/teoretiske fagområder,
 • fremme glæden ved at gå i skole,
 • fremme den enkelte elevs forundring og oplevelsestrang, så fantasi og kreativitet udfoldes,
 • fremme den enkelte elevs initiativ, engagement, selvstændighed og samarbejdsevne,
 • tilegnelse af gode arbejdsvaner med vægt på grundighed og fordybelse,
 • bevare og udvikle den enkelte elevs tillid til sig selv og fællesskabet, således at selvværd- og ansvarsfølelse øges,
 • fremme den enkelte elevs evne til at argumentere og begrunde - kunne gå i dialog.
En væsentlig forudsætning for at skolens arbejde lykkes, er et godt, ligeværdigt og tillidsfuldt skole- hjemsamarbejde.
 
Yderligere information:
Hammelev afd. har læsehold for elever fra børnehaveklassen – 2. klasse.
Elevernes dansktimer er parallellagt, så det på tværs af klasserne er muligt at inddele eleverne efter læsestandpunkt i 2 x 5 uger om året.
Her øves lyde og udtale, samt læses en masse bøger af både skønlitterær og faglitterær art.
Mange elever oplever på disse hold oplever at forbedre deres standpunkt i læsning væsentligt.

Hvis det er muligt læses alle vikartimer i indskolingen af vores personale i SFO´en, så det er kendte personer de møder.

Skolens ældste elever fungerer i frikvarterer som en Legepatrulje, der sætter nye som gamle lege i gang blandt skolens elever. Det er godt for begge grupper og mindsker klart mobning og tendenser til at føle sig alene.

Elever der at flere grunde mangler selvtillid i det daglige, tilbyder korte forløb med skolens AKT lærere. Her er der fokus på samarbejde, jeg kan godt opgaver, lidt grænseoverskridende aktiviteter og samtaler igrupper.
 
På Sct. Severin afd. arbejdes i indskoling med Læseskub inspireret af ”Reading Recovery”. Forløbetstarter i 1.klasse med de tre mest læsesvage elever og kan fortsætte i første halvdel i 2.klasse.
Der er til hvert af de tre afsnit i skolen knyttet Akt-lærere med 15 lektioner ugentligt.
 

De enkelte fag

Fagudbud, udover de obligatoriske:
På Hammelev afd. har eleverne engelsk allerede fra 1. klasse.
Der er fokus på lytte og tale, samt sange. Den tidlige sprogstart har vi haft længe, og vi kan tydeligt se og høre, at vore elever bliver bedre til engelsk og meget fortrolige med dette fremmedsprog. Der tilbydes kor og sammenspil i skolens orkester. Nuværende og enkelte tidligere elever sætter en stor musical op i foråret
 
Sct. Severin afd.: På 6. årg. er de praktisk/musiske fag organiseret i en P-fagsordning, således at alle elever deltager i undervisningsforløb inden for følgende fagområder: sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, musik, billedkunst og drama.
Eleverne på 8.og 9.årgang kan vælge valgfag (66 lektioner) Fagene er: sløjd, musik, drama, valgidræt, hjemkundskab, fysik/kemi, tysk og smykker.

Evaluering af kvalitet

 
Resultater af selvevaluering:
Skolens lærere foretager evaluering af undervisningen sammen med alle elever mindst 2 gang om året. Dette foretages op til forældresamtaler og lægger grund til den udleverede elevplan, som på mødet danner rammen om elevens fremtidige indsatsområder.

Skolen følger de kommunalt vedtagne læse-og staveprøver. Her udmærker skolens elever sig med at være blandt kommunes bedste til læsning og stavning.

Skolen deltager i de nationale test.
 
Opfølgningsplan:
 1. Alle lærere taler med deres elever om udbyttet af undervisningen.
 2. I alle team vurderes og diskuteres den samlede oplevelse af elevens udbytte af undervisningen, samt for eleven står socialt.
 3. Klasselæreren og alle faglærere udfylder elevplanen.
 4. Elevplanen sendes hjem via ForældreIntra.
 5. Forældresamtalen afholdes og fremtidige mål for eleven udarbejdes i fællesskab.
 6. Skolens ledelse orienteres om samtalerne og om eventuelle problemstillinger der kræver ledelsens indsats.
 

Skolens indsatsområder